تنها زنی كه دو بار موفق به دریافت جایزه نوبل شده است

تا كنون جایزه نوبل در رشته های زیادی به ۴۱ زن اهدا شده است كه این اتفاق در طی تاریخ ۱۹۰۱ تا ۲۰۱۰ روی داده است تنها زنی كه دو بار موفق به دریافت این جایزه شده است مادام كوری است كه در سال ۱۹۰۳ در رشته فیزیك و در سال ۱۹۱۱ در رشته شیمی موفق به دریافت جایزه نوبل شد یعنی در كل ۴۰ زن موفق به دریافت جایزه نوبل شده اند

تنها زنی كه دو بار موفق به دریافت جایزه نوبل شده است

فیزیك :۱۹۶۳ مایر ، ۱۹۰۳ كوری

شیمی : یوناث ۲۰۰۹ كروفوت ۱۹۶۴ جولیت ۱۹۳۵ ماری كوری ۱۹۱۱

پزشكی و روانپزشكی : بلك برن ۲۰۰۹ گریدر ۲۰۰۹ بره ۲۰۰۸ باك ۲۰۰۴ نوسلین ۱۹۹۵ الوین ۱۹۸۸
مونتالچی ۱۹۸۶ مك كالین تاك ۱۹۸۳ روزالین یالو ۱۹۹۷ گرتی كری ۱۹۴۷

ادبیات : مولر ۲۰۰۹ لسینگ ۲۰۰۷ جلینك ۲۰۰۴ زیمبورسكا ۱۹۹۶ موریسون ۱۹۹۳ گوردیمر ۱۹۹۱ ساش ۱۹۶۶ مسیترال ۱۹۴۵ باك ۱۹۳ ۸ آندست دلدا ۱۹۲۶ رولف ۱۹۰۹

صلح : ماتایی ۲۰۰۴ ولیامز ۱۹۹۷ منچو تام ۱۹۹۲ سوكی ۱۹۹۱ میردال ۱۹۸۲ مادر ترزا ۱۹۷۹ ویلیامز ۱۹۷۶ گرین بلچ ۱۹۳۱ آدامز